Η αξιοποίηση του φωτοπληθυσμογραφικού σήματος (photoplethysmographic – PPG) που παράγουν τα παλμικά οξύμετρα για τη βιομετρική ταυτοποίηση αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας. Η απόκτηση σημάτων PPG μπορεί εύκολα να επιτευχθεί από τις αντίστοιχες συσκευές με σχετικά χαμηλό κόστος. Η εργασία στοχεύει στη ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την βιομετρική αναγνώριση με την παραπάνω μέθοδο. Η εργασία περιλαμβάνει την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφία και των μεθόδων επεξεργασίας σήματος PPG σήματα ενός ατόμου για τη χρήση του ως βιομετρικό χαρακτηριστικό. Επίσης αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητή συσκευή για την επικοινωνία μεσω πρωτοκόλλου BLE με παλμικό οξύμετρο για την συλλογή του PPG και τοπική επεξεργασία ή αποστολή σε εξυπηρετητή.