Η αυτόματη αναγνώριση χειρονομιών αποτελεί σημαντικό πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Μέχρι σήμερα ο βασικός τρόπος αναγνώρισης βασίζεται στην επεξεργασία video. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση “έξυπνων” ρολογιών (smart watches) που περιέχουν αισθητήρες κίνησης (ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα) και προσφέρουν δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης (κυρίως μέσω bluetooth) σε συνδυασμό με έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, στο οποίο εκτελείται ένας αλγόριθμος αναγνώρισης κίνησης που μετατρέπει τις κινήσεις του ρολογιού σε προκαθορισμένες ενέργειες στη διεπαφή του υπολογιστή/κινητού. Ο αλγόριθμος που θα υλοποιηθεί θα δέχεται ως είσοδο τις τιμές από τo επιταχυνσιόμετρo και τα γυροσκόπιo του έξυπνου ρολογιού θα χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες για την αναγνώριση των προκαθορισμένων κινήσεων όπως για παράδειγμα τις 1$ ή την 3$ gesture recognizers (https://code.google.com/p/three-dollar-gesture-recognizer/).