Σκοπός του Εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής, είναι να ικανοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, μηχανικούς με τεχνική εμπειρία σε θέματα βιοιατρικής μηχανικής και προπτυχιακούς φοιτητές.

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει καινοτόμα επιστημονική δράση στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής υγείας με πλήθος ερευνητικών έργων και δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια παγκόσμιου βεληνεκούς. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής ασχολείται συνδυαστικά με την βιοϊατρική μηχανική και τεχνολογία, την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών δεδομένων, την ανάλυση ιατρικών εικόνων, την ερμηνευσιμότητα – εξηγησιμότητα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον τομέα της υγείας, την μεταφορά και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων στο διαδίκτυο αντικειμένων, την δημιουργία περιβαλλόντων για την ανεξάρτητη διαβίωση και την βιοπληροφορική. Οι δράσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων που συνδυάζουν τα παραπάνω καθώς και ερευνά τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης (CV) και προηγμένης εμπειρίας χρήστη (UX) για την απομακρυσμένη υποστήριξη επαγγελματιών υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης τους. To εργαστήριο διαθέτει σε λειτουργία σχετικές πλατφόρμες και δεδομένα για τις παραπάνω λειτουργίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης ιατρικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών για την κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων (κωδικοποίηση περιοχών ενδιαφέροντος σε ιατρικές εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές για συμπίεση μέσω wavelets και βάση του προτύπου H.264), τμηματοποίηση εικόνων και εφαρμογής τεχνικών κατηγοριοποίησης (classification) και αναγνώρισης προτύπων (π.χ. τμηματοποίηση και ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου, αναγνώριση και χαρακτηρισμός καρκίνου του δέρματος, κτλ.). Πέρα από την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, η ομάδα έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια βάση ανώνυμων ιατρικών δεδομένων, απαρτιζόμενη κυρίως από ιατρικές εικόνες διαφόρων απεικονιστικών ειδών.

Το Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής (Computational Biomedicine) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία
  • Επεξεργασία Βιοσημάτων
  • Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
  • Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικά Δεδομένα
  • Τεχνολογίες Βιοαισθητήρων
  • Μεταφορά και Αποθήκευση Βιοσημάτων στο Διαδίκτυο Αντικειμένων (Internet of Things)
  • Δημιουργία περιβαλλόντων για την ανεξάρτητη διαβίωση (assistive environments)
  • Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs)
  • Βιοπληροφορική
  • Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας

Η αφίσα μας.