Η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη διάγνωση από ιατρικές εικόνες αποτελεί ένα πεδίο έντονης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Οι ψηφιακές ιατρικές εικόνες συναντώνται στην συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών εργαστηρίων, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση τους από υπολογιστικά συστήματα. Ειδικότερα, η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών εξαγωγής των χαρακτηριστικών περιγραφής των ανθρώπινων ιστών με τρόπο ακριβή και αξιόπιστο (πχ. κατάτμηση). Η αναλυτική περιγραφή των βιοϊατρικών εικόνων με τιμές συγκεκριμένων χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από μεθόδους μηχανικής μάθησης (με χρήση γνωστών ταξινομητών) με στόχο την αυτοματοποιημένη διάγνωση και την ενίσχυση του έργου των ιατρών. Η πρακτική εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι τεράστια, αφού διευκολύνει τον έγκαιρο και αξιόπιστο εντοπισμό των σημαντικών περιστατικών, και μπορεί να ενσωματωθεί τόσο σε τοπικά πληροφοριακά συστήματα διαγνωστικών κέντρων αλλά και σε ευρύτερα συστήματα τηλεϊατρική. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θα διερευνηθούν οι δυνατότητες προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης όπως είναι τα Deep Neural Networks.