Σκοπός του Εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής, είναι να ικανοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, μηχανικούς με τεχνική εμπειρία σε θέματα βιοιατρικής μηχανικής και προπτυχιακούς φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στα πεδία της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και βίντεο (τμηματοποίηση και χαρακτηρισμός ιατρικών δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, ανακατασκευή ιατρικής εικόνας, κτλ.), καθώς και στην επεξεργασία βιοσημάτων (αναγνώριση προτύπων, εκτίμηση κατάστασης ασθενή).

Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης ιατρικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών για την κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων (κωδικοποίηση περιοχών ενδιαφέροντος σε ιατρικές εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές για συμπίεση μέσω wavelets και βάση του προτύπου H.264), τμηματοποίηση εικόνων και εφαρμογής τεχνικών κατηγοριοποίησης (classification) και αναγνώρισης προτύπων (π.χ. τμηματοποίηση και ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου, αναγνώριση και χαρακτηρισμός καρκίνου του δέρματος, κτλ.). Πέρα από την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, η ομάδα έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια βάση ανώνυμων ιατρικών δεδομένων, απαρτιζόμενη κυρίως από ιατρικές εικόνες διαφόρων απεικονιστικών ειδών.

Το Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής (Computational Biomedicine) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Βιοϊατρική Μηχανική και Τεχνολογία
  • Επεξεργασία Βιοσημάτων
  • Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
  • Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικά Δεδομένα
  • Τεχνολογίες Βιοαισθητήρων
  • Μεταφορά και Αποθήκευση Βιοσημάτων στο Διαδίκτυο Αντικειμένων (Internet of Things)
  • Δημιουργία περιβαλλόντων για την ανεξάρτητη διαβίωση (assistive environments)
  • Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs)
  • Βιοπληροφορική

Η αφίσα μας.